All ProGames

โปรเดินทะลุ sf ด่าน เวเนเซีย
ด่านที่ผ่านการทดสอบ และใช้งานได้ คือ โปรเดินทะลุด่าน Venecia จะสามารถทะลุกระถางต้นไม้ โตะ เสา และอื่นๆอีกหลายอย่างเลยทีเดียว ใช่งานง่าย แค่ลากลงไฟล์เกมส์ sf แล้วเข้าเกมส์ ก็จะใช่งาน โปรเดินทะลุ sf ได้เลย
วิธีการใช้งาน
1. ให้ copy ไฟร์ area_vanezia.sff ไปไว้ที่ นำไฟล์ไปไว้ที่ Dragonfly\Special Force\data\area
2. แล้วเข้าเกมส์ เลือกเล่นด่าน Venecia แล้วลองเดินไป ทะลุสิ่งของ sf ได้เลย2010 © Designed by Free Games | Blogger Template by Blogger Template Place